Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας έχει εκπονήσει ή εκπονεί τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

 1. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Μοριακή και γενετική ανάλυση της έκφρασης πρωτεϊνών, πρωτογενών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, διαταραχών του κυτταρικού κύκλου και της αγγειογένεσης στο σποραδικό καρκίνο του παχέως εντέρου.
 2. ΠΕΝΕΔ K.A. 70/3/03ΕΔ 348 (8462) ΤΙΤΛΟΣ: «Συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής προσαρμοσμένα στις ανάγκες της διάγνωσης με το μικροσκόπιο.»
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.2, Πρόγραμμα: «Κοινοπραξίες Έρευνας και Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» ΤΙΤΛΟΣ: «Αυτοποιημένη Κυτταρολογική Ανίχνευση Κακοήθειας και η Οικονομοτεχνική Σημασίας της.». Κωδικός Έργου: ΑΤΤ_95
 4. Κ.Α. 70/3/8481 ΤΙΤΛΟΣ: «Η συμβολή ανοσοκυτταρολογικών τεχνικών στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας του κυτταρολογικού εργαστηρίου»
 5. Κ.Α. 70/3/8652 ΤΙΤΛΟΣ: «Οικονομοτεχνική μελέτη της εφαρμογής ανοσοκυτταροχημικών τεχνικών σε υγρό κυτταρολογίας υγρής φάσης»
 6. Κ.Α. 70/3/8653 ΤΙΤΛΟΣ: «Ο ρόλος της τεχνικής μικροσυστοιχιών στη διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων και μοριακών αλλοιώσεων σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις»
 7. Κ.Α. 70/3/9045 ΤΙΤΛΟΣ: «Προτύπωση και εφαρμογή τεχνικών φθορίζοντος μοριακού υβριδισμού σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης ThinPrep»
 8. Κ.Α. 70/3/9114 ΤΙΤΛΟΣ: «Ο ρόλος της HPV τυποποίησης, της έκφρασης των L1 και Ε2/Ε6-Ε7 mRNA ως προγνωστικών δεικτών της βιολογικής συμπεριφοράς της HPV λοίμωξης 2. Μεταλλαγές του μονοπατιού EGFR-KRAS-BRAF στον καθορισμό χημειοθεραπείας ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου»
 9. 11Κ/29. ΤΙΤΛΟΣ: «Μαζικός έλεγχος πληθυσμού για καρκίνο τραχήλου μήτρας άγονων και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας με Τεστ Παπανικολάου και ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών ανίχνευσης της μόλυνσης από τον ιό HPV. Συνέχιση και επέκταση»
 10. ΚΑΕ 70/3/9594 ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη και αξιολόγηση μεθοδολογιών που ενέχονται στην πρόγνωση της επιτυχίας υποχρεωτικού εμβολιασμού για την HPV λοίμωξη. του ΕΠ "ΥΓΕΙΑ -ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006΄΄ ΜΕΤΡΟ 1.5  «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006»
 11. «Η αθηρωματική πλάκα στην καρωτίδα: μία πολυ-επιστημονική   προσέγγιση με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών» (εγγρίθηκε το 2011 βάσει του με ημερομηνία 17/5/2011 εγγράφου της ΓΓΕΤ) Ερευνητικό πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 12. «Ανάπτυξη Μοντέλου Υψηλής Διαγνωστικής και Προγνωστικής Ακρίβειας για τις  Ενδοεπιθηλιακές Νεοπλασίες του Τραχήλου της Μήτρας (CIN) Βασισμένο σε Πρώιμους Βιοδείκτες με Χρήση Πρωτεωμικής και Βιοπληροφορικής Ανάλυσης»   HPV Guard, Ερευνητικό πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011

 

 

1419--808-cor.jpg